9 – Tôi có thể yêu cầu một hóa đơn?

Nếu bạn cần hóa đơn, vui lòng đánh dấu vào ô “Yêu cầu hóa đơn” mà bạn sẽ tìm thấy khi đến trang thanh toán và hoàn thành các trường bắt buộc (được đánh dấu *) và bất kỳ trường nào khác mà bạn muốn xuất hiện trên hóa đơn.

Khi giao dịch đã hoàn tất, chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi không thể cung cấp hóa đơn.

has been added to your cart.
Checkout